Lõpetamata linn: Tallinna linnaehituslikud visioonid. City Unfinished: Urban Visions of Tallinn.

Eesti Arhitektuuri­muuseumis
Estonian Architecture Museum
22.01.2021​–​25.04.2021

Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonna uurimisprojekt Lõpetamata linn vaatab suurt pilti Tallinna linnast ning kaasaegse linna­planeerimise võimalusi ja murekohti. Uurimisprojekti kesksel kohal on ühine eesmärk näha Tallinna kui jätkusuutlikku, konkurentsi­võimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada. Kui soovime edasistes ambitsioonides ja arengutes võimalikult laial pinnal kokku leppida, tuleb kaasata teadmisi erinevatelt linna vormivatelt osapooltelt, vaadata tulevikku, tunnetada probleemkohti ja näha potentsiaali linna paremaks muutmisel. Uurimis­projekt visandab fragmendid sellest uuest tervikpildist läbi kuue suure alamteema: planeerimis­praktikad, rohevõrgustikud, keskused, paneelelamu­rajoonid, arvutamata linn, Tallinn 2050.

City Unfinished research project at the Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts takes a look at the big picture in the city of Tallinn, and the concerns and opportunities of modern urban planning. The research project is focused on a shared interest in seeing Tallinn as a sustainable, competitive city where future generations would be happy to live. If we wish to have as broad an agreement as possible on future ambitions and developments, we need to tap into the knowledge of various parties shaping the city, look to the future, get an idea of the concerns and see the potential for making the city a better place. The research project outlines fragments of this new compre­hensive picture through six major topics (planning practices, green networks, centres, prefabricated housing districts, the city uncomputed and Tallinn 2050).